محل تلاقی میراث با اخلاق زیستی: بقایای بومی بشر و کاوش ژنتیکی

مقالۀ پژوهشی | صفحات: ۳۶ - ۴۶

چکیده

مقدمه: جای که دو موضوعی حقوق حمایت از میراث و اخلاق زیستی با یکدیگر برخورد می‌کنند و اغلب با یکدیگر در تعارض هستند، نحوه تلقی بقایای بومی انسان‌ها و جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات ژنتیکی مردمان بومی است. منبع اصلی این تعارض مبانی فلسفی متمایز نهفته در جهان‌بینی مردمان بومی، از یک سو، و نظام‌های ارزشی است که براساس آنها اکثر دولت‌های ملی و جامعه بین‌المللی قانون‌گذاری می‌کنند. در این میان در نحوه درک دانش علمی و حتی نحوه تصور خود زمان، چه به صورت یک ساختار خطی یا دایره‌ای تفاوت‌هایی وجود دارد.

روش‌ها: این مقاله نسبت به این مسائل رویکرد حقوق بشری را اتخاذ کرده و با استفاده از این رویکرد تحلیلی، به دنبال کشف تنش بین سیستم‌های ارزشی متفاوت است. این رویکرد مبتنی بر کاربرد نظریه و اصول حقوق بشر و از طریق تحلیل منابع اولیه مربوطه است.

نتایج: این مقاله نشان می‌دهد که احترام بیشتر به حقوق بومیان و ارزش‌های فرهنگی و احساس کرامت انسانی و جمعی بیشتر آنها می‌تواند از تداوم سوء استفاده‌های تاریخی در زمینه تحقیقات انسان شناختی بیولوژیکی و فیزیکی جلوگیری کند.

نتیجه‌گیری: تحقیقات انسان شناختی بیولوژیکی و فیزیکی در مورد جوامع و میراث بومی مستلزم آگاهی از معضلات اخلاقی نهفته در کارهای از این دست و آمادگی برای زیر سال بردن ارزش‌های مبنایی مطالعه «علمی» است. در نهایت، مهم است که منافع جهانی حقوق بشر را با خیر مشترکی که از چنین تحقیقات بیولوژیکی و مردم شناسی حاصل می‌شود، همسو کنیم.

منابع:

 1. Blake J. International cultural heritage law. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 2015. 384 p.
 2. Shaw T. Whose heritage? Museum Contested Histories. 1986;38(1):46-8.
 3. Paterson RK. Museums and the dilemmas of deaccessioning. In Art and heritage disputes in international and comparative law
 4. Greenfield J. The return of cultural treasures. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2007. 522 p.
 5. Vrdoljak AF. International law, museums and the return of cultural objects. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2006. 384 p.
 6. Griffin K. Studies in development strategy and systemic transformation. 1st ed. London: Palgrave Macmillan; 2000. 335 p.
 7. Blake, J. International cultural heritage law, 1st ed. Oxford: Oxford university press; 2015. 357 p.
 8. United Nations. Covenant on civil and political rights (1966) [999 UNTS 171].
 9. United nations. International covenant on economic, social and cultural rights (1966) [993 UNTS 3].
 10. UN Human Rights Council, report of the independent expert in the field of cultural rights, 21 March 2011, A/HRC/17/38, available at: https://www.refworld.org/docid/50f01fb12.html [accessed 23 June 2021].
 11. Martinez Cobo JR. A study of the discrimination against indigenous peoples. New York: United Nation; 1987. Report No. E/CN.4/sub.2/1986/Add.4.
 12. UN Sub-Commission on the promotion and protection of human rights, protection of the heritage of indigenous people: preliminary report of the special rapporteur, Erica-Irene Daes, submitted in conformity with Sub-Commission resolution 1993/44 and decision 1994/105 of the Commission on Human Rights., 8 July 1994, E/CN.4/Sub.2/1994/31, available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f25 810.html [accessed 23 June 2021].
 13. Seitel P. Safeguarding traditional cultures: a global assessment. 1st ed. Washington, D.C: Center for Folklife and Cultural Heritage, Smithsonian Institution, 2001. 399 p.
 14. The removal of indigenous human remains from their burial grounds is, therefore, a contravention of the rights of access to cultural heritage which is a component of the right to participate in cultural life based on Art.15 of the ICCPR (1966) and also 2003 UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage which has been adopted by 180 States Parties.
 15. Communication number 549/1993, France. 29/12/ 97. CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1. (Jurisprudence).
 16. Anaya SJ. Indigenous peoples in international Law. 1st ed. Oxford: Oxford University Press; 1996. 131 p.
 17. G.A. Res. 61/295, U.N. Doc. A/RES/47/1 (2007).
 18. Higgins Ch. Scottish people's DNA study could 'rewrite nation's history' [Internet]. The Guardian. 2012 Aug 15. available at: https://www.theguardian.com/uk/2012/aug/15/scotland-dna-study-project.
 19. Barkan E. Genes and burkas: predicaments of human rights and cultural property. In: Silverman H, Ruggles DF, editors. Cultural heritage and human rights. New York: Springer; 2007. p. 184-200.
 20. Michelle MM, Wolf LE. The havasupai Indian tribe case-lessons for research involving stored biologic samples. New Engl J Med. 2010;363(3):204-7.
 21. Ethical Principles for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, adopted by the intergovernmental commit-tee of the 2003 Convention in 2015. These are available online at: https://ich.unesco.org/en/ ethics-and-ich-00866
 22. Talmage VA. The violation of sepulture: Is it legal to excavate human burials? Archaeology New York. 1982;35(6):44-9.
 23. Pastron AG, Hamilton PS. Clewlow CW. The crisis in North American archaeology. 1st ed. Berkley: Kroeber Archaeology Society; 1973. 163 p.
 24. van Gerven DP. Nubia’s last Christians: the cemeteries of Kulubnarti. Archaeology New York, NY. 1981;34(3):22-30.
 25. Resnik DB. The human genome diversity project: ethical problems and solutions. Politics Life Sci. 1999;18(1):15-23.
 26. Fitzpatrick EF, Martiniuk AL, D’Antoine H, Oscar J, Carter M, Elliott EJ. Seeking consent for research with indig-enous communities: a systematic review. BMC Med Ethics. 2016;17(1):65.
 27. Brandt AM. Racism and research: the case of the Tuskegee Syphilis study. Hastings Cent Rep. 1978; 8(6):21-9.
 28. Smith LT. Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples. 12th ed. London: Zed Books; 2008. 220 p.
 29. Fong M, Braun KL, Chang RM. Native Hawaiian preferences for informed consent and disclosure of results from research using stored biological specimens. Pac Health Dialog. 2004;11(2):154-9.
 30. Russell FM, Carapetis JR, Liddle H, Edwards T, Ruff TA, Devitt J. A pilot study of the quality of informed consent materials for Aboriginal participants in clinical trials. J Med Ethics. 2005;31(8):490-4.

نحوه استناد

Blake J. Where Heritage Meets Bioethics: Indigenous Human Remains and Genetic Prospecting. Iran J Biomed Law Ethics. 2020;2(1):36-46.

بلیک جانت. محل تلاقی میراث با اخلاق زیستی: بقایای بومی بشر و کاوش ژنتیکی. مجلۀ ایرانی حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی. 1398؛2(1):46-36.