همکاران اجرایی

دستیار سردبیر: فائزه عامری

مدیر اجرایی: سعید راضی

ویراستار انگلیسی: سپیده حنیفه‌زاده (دکترای آموزش زبان انگلیسی)

ویراستار فارسی: هما محمودزاده، فاطمه دومانلو

تایپ و صفحه آرایی: اکرم روزبهانی