همکاران اجرایی

دستیار سردبیر: فائزه عامری

مدیر اجرایی: سعید راضی

ویراستار انگلیسی: سپیده حنیفه‌زاده

ویراستار فارسی: هما محمودزاده، فاطمه دومانلو

تایپ و صفحه آرایی: اکرم روزبهانی